Online :

Next : suchana

कार्यक्रम तालिका

Nepali Bhajan 05:00:00 to 05:30:00
Sai Sumangal 05:30:00 to 06:00:00
Kayakairan 06:00:00 to 06:30:00
Nepali Bahas 06:30:00 to 07:00:00
suchana 07:00:00 to 07:15:00
BBC (Bihani pakha) 07:15:00 to 07:30:00
resunga shubhabihani 07:30:00 to 08:00:00
local news 08:00:00 to 08:20:00
des pardes 08:20:00 to 09:00:00
Nepal khabar 09:00:00 to 09:10:00
Mix song 09:15:00 to 10:00:00
resunga khabar 10:00:00 to 10:15:00
lok chautari 10:15:00 to 11:00:00
suchana 11:15:00 to 11:15:00
aafantako sandes 11:15:00 to 12:00:00
nepal khabar 12:00:00 to 12:10:00
cine gallary 12:15:00 to 01:00:00
Hindi song 13:00:00 to 14:00:00
resunga khabar 14:00:00 to 14:15:00
resunga lok suseli 14:15:00 to 15:00:00
nepal khabar 15:00:00 to 15:10:00
music masti 15:15:00 to 16:00:00
modern song 16:00:00 to 17:00:00
suchana 17:00:00 to 15:00:00
ujayalo 17:15:00 to 18:00:00
nepalkhabar 18:00:00 to 18:10:00
Aatmik Yatra 18:15:00 to 18:30:00
Hamro Bikas Hamaro Sarokar 18:30:00 to 19:00:00
Resunga serofero 19:00:00 to 19:20:00
Resunga Quiz 19:15:00 to 20:00:00
lok song 19:20:00 to 20:00:00
Nepal Darpan 20:00:00 to 20:30:00
BBC [sanjha pakha} 20:45:00 to 21:45:00
Hello Good Night 22:00:00 to 23:00:00
Nepali Bhajan 05:00:00 to 05:30:00
Om Shanti 05:30:00 to 06:00:00
Kayakairan 06:00:00 to 06:30:00
Nepali Bahas 06:30:00 to 07:00:00
suchana 07:00:00 to 07:15:00
resunga shubhabihani 07:30:00 to 08:00:00
local news 08:00:00 to 08:20:00
Nepal khabar 09:00:00 to 09:10:00
Aali dekhi thalisamm 09:15:00 to 09:45:00
resunga khabar 10:00:00 to 10:15:00
lok chautari 10:15:00 to 11:00:00
suchana 11:15:00 to 11:15:00
aafantako sandes 11:15:00 to 12:00:00
nepal khabar 12:00:00 to 12:10:00
cine gallary 12:15:00 to 01:00:00
Hindi song 13:00:00 to 14:00:00
resunga khabar 14:00:00 to 14:15:00
resunga lok suseli 14:15:00 to 15:00:00
nepal khabar 15:00:00 to 15:10:00
music masti 15:15:00 to 16:00:00
modern song 16:00:00 to 17:00:00
suchana 17:00:00 to 15:00:00
ujayalo 17:15:00 to 18:00:00
nepalkhabar 18:00:00 to 18:10:00
Aatmik yatra 18:15:00 to 18:30:00
Resunga serofero 19:00:00 to 19:20:00
gau khane katha 19:20:00 to 20:00:00
Nepal Darpan 20:00:00 to 20:30:00
BBC [sanjha pakha} 20:45:00 to 21:45:00
Gajal Utsawa 21:15:00 to 22:00:00
Hello Good Night 22:00:00 to 23:00:00
Nepali Bhajan 05:00:00 to 05:30:00
Kayakairan 06:00:00 to 06:30:00
Nepali Bahas 06:30:00 to 07:00:00
suchana 07:00:00 to 07:15:00
resunga shubhabihani 07:30:00 to 08:00:00
local news 08:00:00 to 08:20:00
Nepal khabar 09:00:00 to 09:10:00
Bibal 09:15:00 to 09:45:00
resunga khabar 10:00:00 to 10:15:00
lok chautari 10:15:00 to 11:00:00
suchana 11:15:00 to 11:15:00
aafantako sandes 11:15:00 to 12:00:00
nepal khabar 12:00:00 to 12:10:00
cine gallary 12:15:00 to 01:00:00
Hindi song 13:00:00 to 14:00:00
resunga khabar 14:00:00 to 14:15:00
resunga lok suseli 14:15:00 to 15:00:00
nepal khabar 15:00:00 to 15:10:00
music masti 15:15:00 to 16:00:00
modern song 16:00:00 to 17:00:00
suchana 17:00:00 to 15:00:00
ujayalo 17:15:00 to 18:00:00
nepalkhabar 18:00:00 to 18:10:00
Aatmik yatra 18:15:00 to 18:30:00
Resunga serofero 19:00:00 to 19:20:00
Nepal Army 19:15:00 to 19:45:00
Nepal Darpan 20:00:00 to 20:30:00
BBC [sanjha pakha} 20:45:00 to 21:45:00
Surti sambeg 21:15:00 to 22:00:00
Hello Good Night 22:00:00 to 23:00:00
Nepali Bhajan 05:00:00 to 05:30:00
Bishwa Shanti 05:30:00 to 06:00:00
Kayakairan 06:00:00 to 06:30:00
Nepali Bahas 06:30:00 to 07:00:00
suchana 07:00:00 to 07:15:00
resunga shubhabihani 07:30:00 to 08:00:00
local news 08:00:00 to 08:20:00
Nepal khabar 09:00:00 to 09:10:00
resunga khabar 10:00:00 to 10:15:00
lok chautari 10:15:00 to 11:00:00
suchana 11:15:00 to 11:15:00
aafantako sandes 11:15:00 to 12:00:00
nepal khabar 12:00:00 to 12:10:00
cine gallary 12:15:00 to 01:00:00
Hindi song 13:00:00 to 14:00:00
resunga khabar 14:00:00 to 14:15:00
resunga lok suseli 14:15:00 to 15:00:00
nepal khabar 15:00:00 to 15:10:00
music masti 15:15:00 to 16:00:00
modern song 16:00:00 to 17:00:00
suchana 17:00:00 to 15:00:00
ujayalo 17:15:00 to 18:00:00
nepalkhabar 18:00:00 to 18:10:00
Aatmik yatra 18:15:00 to 18:30:00
Yuwa Swal 18:30:00 to 19:00:00
Resunga serofero 19:00:00 to 19:20:00
lok song 19:20:00 to 20:00:00
Nepal Darpan 20:00:00 to 20:30:00
BBC [sanjha pakha} 20:45:00 to 21:45:00
Bulbul 21:15:00 to 22:00:00
Hello Good Night 22:00:00 to 23:00:00
Nepali Bhajan 05:00:00 to 05:30:00
Kayakairan 06:00:00 to 06:30:00
Nepali Bahas 06:30:00 to 07:00:00
suchana 07:00:00 to 07:15:00
resunga shubhabihani 07:30:00 to 08:00:00
local news 08:00:00 to 08:20:00
Nepal khabar 09:00:00 to 09:10:00
resunga khabar 10:00:00 to 10:15:00
lok chautari 10:15:00 to 11:00:00
suchana 11:15:00 to 11:15:00
aafantako sandes 11:15:00 to 12:00:00
nepal khabar 12:00:00 to 12:10:00
cine gallary 12:15:00 to 01:00:00
Hindi song 13:00:00 to 14:00:00
resunga khabar 14:00:00 to 14:15:00
resunga lok suseli 14:15:00 to 15:00:00
nepal khabar 15:00:00 to 15:10:00
music masti 15:15:00 to 16:00:00
modern song 16:00:00 to 17:00:00
suchana 17:00:00 to 15:00:00
ujayalo 17:15:00 to 18:00:00
nepalkhabar 18:00:00 to 18:10:00
Aatmik yatra 18:15:00 to 18:30:00
Resunga serofero 19:00:00 to 19:20:00
Kirsi jagat 19:15:00 to 20:00:00
Nepal Darpan 20:00:00 to 20:30:00
BBC [sanjha pakha} 20:45:00 to 21:45:00
Hello Good Night 22:00:00 to 23:00:00
Nepali Bhajan 05:00:00 to 05:30:00
Bishwa Shanti 05:30:00 to 06:00:00
Kayakairan 06:00:00 to 06:30:00
Nepali Bahas 06:30:00 to 07:00:00
suchana 07:00:00 to 07:15:00
resunga shubhabihani 07:30:00 to 08:00:00
local news 08:00:00 to 08:20:00
Nepal khabar 09:00:00 to 09:10:00
resunga khabar 10:00:00 to 10:15:00
lok chautari 10:15:00 to 11:00:00
suchana 11:15:00 to 11:15:00
aafantako sandes 11:15:00 to 12:00:00
nepal khabar 12:00:00 to 12:10:00
cine gallary 12:15:00 to 01:00:00
Hindi song 13:00:00 to 14:00:00
resunga khabar 14:00:00 to 14:15:00
resunga lok suseli 14:15:00 to 15:00:00
nepal khabar 15:00:00 to 15:10:00
music masti 15:15:00 to 16:00:00
Bal aawaj 16:00:00 to 17:00:00
suchana 17:00:00 to 15:00:00
Resunga Rodhighar 17:15:00 to 18:00:00
nepalkhabar 18:00:00 to 18:10:00
Aatmik yatra 18:15:00 to 18:30:00
Resunga serofero 19:00:00 to 19:20:00
Nepal Darpan 20:00:00 to 20:30:00
BBC [sanjha pakha} 20:45:00 to 21:45:00
Surti sambeg 21:15:00 to 22:00:00
Hello Good Night (SMS DHAMAL) 22:00:00 to 23:00:00
Nepali Bhajan 05:00:00 to 05:30:00
Bishwa Shanti 05:30:00 to 06:00:00
Kayakairan 06:00:00 to 06:30:00
Nepali Bahas 06:30:00 to 07:00:00
suchana 07:00:00 to 07:15:00
resunga shubhabihani 07:30:00 to 08:00:00
local news 08:00:00 to 08:20:00
Nepal khabar 09:00:00 to 09:10:00
Bibal 09:15:00 to 09:30:00
resunga khabar 10:00:00 to 10:15:00
suchana 11:15:00 to 11:15:00
aafantako sandes 11:15:00 to 12:00:00
nepal khabar 12:00:00 to 12:10:00
cine gallary 12:15:00 to 01:00:00
Hindi song 13:00:00 to 14:00:00
resunga khabar 14:00:00 to 14:15:00
resunga lok suseli 14:15:00 to 15:00:00
nepal khabar 15:00:00 to 15:10:00
Sathisanga manka kura 15:15:00 to 16:00:00
suchana 17:00:00 to 15:00:00
Bhanchhin aama 17:15:00 to 17:45:00
nepalkhabar 18:00:00 to 18:10:00
Aali dekhi thalisamm 18:15:00 to 18:45:00
Resunga serofero 19:00:00 to 19:20:00
Nepal Darpan 20:00:00 to 20:30:00
BBC [sanjha pakha} 20:45:00 to 21:45:00
  • घुम ओढेर भोट हाल्नुस “ सांसद गोकर्ण विष्ट”

    गुल्मी असार ७ नेकपा एमालेका केन्द्रिय सचिव गोकर्ण बिष्टले १४ असारमा पानी परेपनि छाता र घुम ओढेर मतदान गर्न सवै कार्यक्रताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । उनले १४ असार मध्ये बर्खा भएकाले धेरै किसान मतदानमा सहभागी

  • एक दिनको काम लागि सदरमुकाममै धेरै दिन बिताउँछन् गुल्मेली

    गुल्मी असार ७ चुनावी चहलपहल बढेसँगै ग्रामिण भेगहरुमा यात्रुहरुलाईसदरमुकाम तम्घास आवतजावत गर्न निकै सास्ती परेको छ । सदरमुकाम तम्घास भएर ग्रामिण भेगमा छुट्ने सवारी साधनहरु नपाउँदा यात्रुहरुलाई समस्या भएको हो

रेडियो प्रोस्तोता

More

फेसबूक